Råtekontroll på 78 grader nord

Svalbards majestetiske natur var spektakulære kulisser da kontrollører fra NordiConsult AS nylig foretok råteundersøkelser av kraftstolper på øygruppen.

Selskapet har gjennom flere år foretatt denne type kontroller og har erfart at andelen som er angrepet av råte varierer med stolpenes kvalitet og klimaet de befinner seg i.

Det har også vært en etablert «sannhet» i deler av den norske kraftbransjen at et kjølig klima i kombinasjon med korte somre gjør at råte i kraftstolper er et mindre problem i Nord-Norge.

Dersom dette er korrekt burde også Svalbards tundraklima med korte milde somre gi liten grobunn for råte.

Råtebefengt

Vi kontrollerte både høyspent- og lavspentstolper i området rundt Longyearbyen og til vår overraskelse var fire gatelysstolper så råtebefengt at de må erstattes umiddelbart. Ja, stolpene var så svekket at vi også nedla forbud mot å klatre i dem, sier Endre Vorp (60) hos NordiConsult som ledet dette arbeidet.

Råtefunnene overrasket også driftsingeniør Knut Flå i Longyear Energiverk som er NordiConsults oppdragsgiver. Ifølge Flå har de nå satt i gang arbeidet med å skifte de fire kreosotimpregnerte stolpene.

Råte i kraftstolpene er et problem over hele Norge, og ved hjelp av et spesialinstrument kalt resistograf kan råte avdekkes selv om den den befinner seg helt ned til 40 centimeter under jordbåndet.

Dette er det området hvor det hyppigst opptrer råte og hvor det er størst fare for at stolpen skal miste styrke og knekke, sier Vorp

Farlig råte

Selskapet benytter i likhet med andre aktører en rekke hjelpemidler og verktøy for å avdekke råte. De fleste er beregnet på kontroller over bakken. Selskapets undersøkelser viser imidlertid at mellom 70 og 80 prosent av all «farlig» råte finnes under bakkenivå.

Tradisjonelle verktøy som kjernebor fungerer etter vår erfaring ikke godt nok for å avdekke denne typen råte. Vi benytter derfor et instrument kalt resistograf som kan avdekke råte inntil 40 centimeter under bakkenivå, sier Mjølnerød.

Selskapet tilbyr også en egenutviklet dataløsning (NordiConsult Feltløsning) som fungerer som en elektronisk sjekkliste ved kontroll av linjer og nettstasjoner, samt et sanntids nettbasert vedlikeholdsprogram (NordiConsult Express) som gir brukeren informasjon om avvik, samt tilstanden til linjer, områder og sektorer.

Om Svalbard

Svalbard er en norsk øygruppe i Arktis beliggende mellom fastlands-Norge og Nordpolen. Arealet er 61.022 km2, hvilket er like stort som Litauen. Det bor om lag 2.600 innbyggere på øygruppen.

Det bor i dag drøyt 2.200 personer i Longyearbyen som også er administrasjonssenter. I tillegg bor det om lag 400 i russiske Barentsburg, samt noen titalls personer på noen andre mindre bosetninger. Svalbard ble først tatt i bruk som hvalfangstbase på 1600-1700-tallet, mens dagens kullutvinning startet på 1900-tallet.

I dag er turisme, forskning og utdanning andre viktige næringsveier. I tillegg finner vi Svalbard globale frøhvelv som ligger inne i fjellet i nærheten av Longyearbyen. Dette frøhvelvet skal sikre eksisterende planteliv mot ulike globale katastrofer.

Øygruppen administreres av sysselmannen (på Svalbard) som er regjeringens øverste representant på øygruppen. Vedkommende har samme myndighet som en fylkesmann. I tillegg er han politimester og ivaretar andre offentlige funksjoner. Svalbardtraktaten gjør at folk fra hele verden kan bosette seg her så fremt de har et sted å bo og kan forsørge seg selv.

Isbjørnfare

NordiConsult har gjennom flere år kontrollert stolper for kraftkunder rundt om i Norge. Opplevelsene på Svalbard overgikk imidlertid alt annet som Vorp har opplevd.

Naturen på Svalbard er bare helt fantastisk. Det var også spesielt å oppleve at elektrikeren som fulgte oss også fungerte som sikkerhetsvakt og var bevæpnet med gevær for å kunne beskytte oss ved et eventuelt isbjørnangrep, smiler Vorp.

Vinter og snø gjør at Vorp og hans kollegaer nå tar noen måneders pause fra dette arbeidet.

Vi er avhengige av barmark for å utføre kontrollene. Vi begynner derfor normalt sesongen når snøen forsvinner i mars og holder på til den legger seg igjen, avslutter Vorp.

Kontrollene viste at mellom 30 og 50 prosent av stolpene som rutinemessig ellers ville ha blitt skiftet ble friskmeldt og dermed kan fortsette å gjøre nytte i flere nye år.

Denne friskmeldingen gjør at våre kunder kan redusere vedlikeholdskostnadene med mellom 30 og 50 prosent. Dette betyr flere millioner kroner i sparte kostnader hvert år, sier administrerende direktør Kristian Mjølnerød i NordiConsult.

Kvalitetsforskjeller

Av de 27.000 stolpene som ble kontrollert i fjor var 80 prosent impregnerte med kreosot (som nå er forbudt i EU), mens 20 prosent var saltimpregnert. Gjennomsnittsalderen på stolpene var 41 år. NordiConsult anbefaler generelt at det planlegges råte- og befaringskontroller hver tiende år.

 Kvaliteten på stolpene varierer svært mye. Mens enkelte stolper som ble satt opp i 1917 fortsatt holder prima kvalitet, har vi funnet omfattende råte i stolper som bare er noen få tiår gamle. Hakkespetter som lager reirhull i stolpene er også et stort problem over hele Norge. I tillegg lager de ofte et nytt hull hvert år, sier Mjølnerød.

Kraftproduksjon

Longyear Energiverk på Svalbard er Norges eneste kullkraftverk og forsyner hele Longyearbyen med elektrisk energi. Total effekt er 32 MW, hvorav 10 MW går til elektrisk kraftproduksjon og 22 MW til fjernvarme. Fjernvarmeanlegget forsyner hele tettstedet med varmt vann til konsum og oppvarming.

Det første kullkraftverket på Svalbard ble etablert i 1920 og var i drift frem til 1982 da det ble erstattet av dagens mer moderne anlegg. Anlegget sysselsetter 16 ansatte og har 1.600 kunder. Operatør er selskapet Bydrift Longyearbyen AS, som eies av Longyearbyen lokalstyre som er betegnelsen på kommunestyret på Svalbard.

Klimaet på Svalbard

Svalbard har tundraklima med et sterkt maritimt preg. En liten gren av Golfstrømmen holder vestkysten av Spitsbergen åpen for skipsfart i sommersesongen og gjør dette til det nordligste isfrie området i verden.

Om sommeren er gjennomsnittstemperaturen seks grader. Det er normalt lite nedbør, men fuktig luft fra havet kan gi tåke og lett duskregn. De indre fjordområdene har et svært tørt klima, og Svalbard Lufthavn har normalt minst nedbør av de norske nedbørstasjonene med kun 190 mm i løpet av et år.
Besøksadresse
Hoffsveien 40,
0275 Oslo
Telefon
Tlf: + 47 93 44 15 63
Faks: 23 50 21 50
Epost: km@nordiconsult.com
Personvernerklæring