NordiConsult er Miljøfyrtårn

NordiConsult går nå foran og tar miljøansvar sammen med 8713 virksomheter i Norge. Miljøfyrtårn er det mest brukte miljøsertifikatet i Norge, du kan søke opp hvilke virksomheter som er sertifiserte her. Å være Miljøfyrtårnsertifisert innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere miljøbelastningen. 

Hvorfor er det viktig for NordiConsult å være Miljørfyrtårn?

- Først og fremst er det viktig for oss å ivareta de ansattes behov og sikkerhet, og ta miljøhensyn i den daglige driften. Det har i mange år vært viktig for oss å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø, sier daglig leder Kristian Mjølnerød.

- Vi er veldig stolte over å være Miljøfyrtårn! Det er viktig å fokusere på bærekraft, og for oss er det viktig å bidra til innovasjon i bransjen med vår teknologi og metode, som medfører vesentlige besparelser for nettselskaper og som har positiv effekt på ytre miljø.

På sykkel eller til fots

Måten vi jobber systematisk med miljøtiltak i vår jobbhverdag er blant annet ved bruk av fremkomstmidler slik som sykkel og fremkomst til fots ute i felt. Det minimale avfallet vi har, fraktes tilbake til kontor og lager for kildesortering. Vi sørger for nødvendig kursing og opplæring av alle ansatte og innleide konsulenter og avholder årlige HMS-seminarer. Vi støtter FNs Bærekraftmål mot 2030 ved å rette fokus på verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaforandringene.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og innleide ressurser. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet.

Du kan lese mer om NordiConsult, klima og miljø i vår rapport. 

Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel

For hvert år leverer vi en klima- og miljørapport som tilgjengeliggjøres ved forespørsel. I rapporten vil du finne status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en fremdriftsplan for ytterligere forbedring av våre miljøprestasjoner. 

Kontakt daglig leder Kristian Mjølnerød for tilgjengeliggjøring av rapporten: km@nordiconsult.com

Våre inspektører om SJA, HMS og arbeidsmiljø

Hvordan er miljøet og samarbeidet mellom inspektører når de jobber i hvert sitt geografiske område?

Hvordan har de det, og hva er det som er viktig for å sørge for at alle inspektørene kommer seg hjem i sikkerhet etter en arbeidsdag ute i et felt som kan by på mange utfordringer?

Vår prioritet er å sørge for inspektørenes sikkerhet og trivsel ute i feltet. Vi har snakket med tre av våre inspektører som lever stolpelivet med NordiConsult. Are, Arild og Kurt jobber som linje- og stolpekontrollører og deler av sin erfaring på jobb. I dag deler vi et kort utdrag fra intervjuet.

Sikker Jobb Analyse er et verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hva som kan møte oss ute i felt.

På bildet til venstre, Geir og Kurt fra NordiConsult.

.

Hva er det som teller for å få en god arbeidsdag ute i feltet?

- For at dagen ute i feltet skal bli bra er det viktig med god planlegging, og at du har med alt du trenger for dagen. Verktøy, årsmerker og oppladet utstyr, sier Arild som er linjeinspektør i NordiConsult. Stolpekontrollør Are supplerer med at det er viktig at jobbene er oversiktlige, og mest mulig samlet geografisk.

Hvordan planlegger du før du begynner på et nytt prosjekt?

- Jeg med å lage et nytt assignment i NordiConsult Express. Jeg sjekker området i Maps og planlegger område hvor jeg starter opp. Deretter lager jeg en SJA (Sikker Jobb Analyse) for hver dag og ser etter fareområder, sier Arild.

Med stort engasjement forteller Kurt hvordan han påbegynner et nytt prosjekt; - Jeg vektlegger hvor det er greit å bo da det er viktig å bo sentralt i forhold til det geografiske området man skal jobber? Hvilke kant av det geografiske området skal man begynne i? Når dette er avgjort kan man begynne å se på hva som venter en i de forskjellige delene av området. Er det en elv som må krysses? Er det et trafikkert området? Hvordan er terrenget? Alle disse opplysningene er verdifulle for å kunne jobbe effektivt. Om man skal jobbe sammen i ett lag, er det viktig at alle er med i planleggingen, sier Kurt. 

- Jeg sjekker kartet og får en oversikt over veier og området jeg skal gå i, forteller Are og fortsetter; Jeg setter ut sykkelen ca. halvveis i området jeg skal gå, kjører tilbake til start og går mot sykkelen. Slik sparer jeg mye tid. Jeg sjekker nærmeste sted å overnatte, slik at det er kortest mulig å kjøre til området jeg skal jobbe i.

Hva er Sikker Jobb Analyse og hvordan mener du at dette vil gi en tryggere og bedre jobbhverdag?

Arild peker på at det som er viktig med SJA er å se farer, konsekvenser og mulige hendelser som kan oppstå. - Det vil trygge arbeidsdagen når vi fokuserer på en sikker jobb hver dag før jobben starer.

- Sikker jobb Analyse er et verktøy som blir brukt for å få oversikten over eventuell farer som  kan oppstå under arbeid. Det er viktig å bruke litt tid på å tenke på hva som kan skje og at du er klar over eventuelle ulykker. Dette vil gi en tryggere arbeidsdag, forteller Are.

-Sikker Jobb Analyse er et verktøy som hjelper oss å få en oversikt over hva som kan møte oss ute i felt. Like viktig er det at Sikker Jobb Analyse sikrer at alle har den samme informasjonen om utfordringer, hvordan man skal håndtere dem og hva slags tiltak man skal sette i verk for at uønskede hendelser ikke skal skje.

SJA er også et dokument som gir oversikt over hvilke ressurser vi har til rådighet ute i feltet, dersom en uønsket hendelse skulle skje. F.eks skal Sikker Jobb Analyse inneholde en beskrivelse av hvor man kan finne førstehjelpsutstyr dersom det trengs. Hvordan varslingsrutinene er om noe skjer, og når de skal iverksettes, sier Kurt. 

Kurt legger til at han er opptatt av at Sikker Jobb Analyse ikke kun skal omhandle "de større ulykkene". Statistisk er det de små hendelsene som dominerer. - Hvor dumt er det ikke å ødelegge ett par tre arbeidsdager fordi du ikke brukte skikkelig fottøy, tråkket feil og forstuet ankelen? Om man bruker Sikker Jobb Analyse for å minne seg selv og kollegaene på de små, opplagte tingene så har man fokus også på dette og ikke bare død og fordervelse. 

Hvordan mener du at prosedyren burde være for at NordiConsult skal ha full kontroll på at alle inspektørene kommer seg trygt hjem?

- Å ha en arbeidsgiver som setter HMS  og lignende seriøst, gir for meg en stor trygghet og en følelse av et seriøst firma. Dette er viktig, da man blir «sett», sier Are

Kurt er veldig engasjert og tydelig på at en prosedyre er en "oppskrift på hvordan man gjør en prosess" som skal sørge for at man gjør prosessen likt hver gang. - Ved å utføre prosedyren rett hver gang sikrer man at man oppnår et vellykket resultat hver dag, sier Kurt. Det er en grunn til at piloter har strenge prosedyrer de må igjennom hver eneste gang de skal fly. Det hjelper ikke at man har flydd 100.000 timer, bruker man ikke prosedyren vil det glippe på ett eller annet tidspunkt. Man kan ikke forsikre seg hundre prosent, men man kan minimalisere sjansen for at det går feil. Noe av det viktigste, etter min mening, er at alle involverte deltar aktivt i å skrive SJA og forstår den, legger Kurt til. For å sikre det, må man bygge en kultur der alle blir hørt og tatt på alvor - for alle skal med! 

Det kan ikke være slik at en deltaker i prosjektet brenner inne med noe som vedkommende vil ha med i SJA’en. Er en av kollegaene bekymret for at man kan bli våt på bena så er det reelt og skal tas med på lik linje med at man er redd for å falle utfor et stup. Kurt peker på at man skal skrive det inn, og at man skal diskutere hvordan man unngår å bli våt på bena. Videre er det lett å tenke at "Dette har vi jo skrevet i de 50 foregående SJA’ene så det trenger vi ikke å ta med". Det er da man skal følge prosedyre og ta det med likevel, for da holder man bevisstheten ved like slik piloter gjør. Prosedyrer skal ikke fravikes.

- Å ha en arbeidsgiver som setter HMS  og lignende høyt, gir for meg, en stor trygghet sier Are.

På bildet til høyre, Are, Anti og Frank.

.

Hvordan var det å delta på NordiConsult sitt årlige seminar? Var det noe du syns var ekstra verdifult? 

For Kurt var det verdifullt å delta på NordiConsult sitt årlige seminar da han fikk mer innsikt i NordiConsult, og måten vi jobber på. Kurt startet i selskapet på høsten 2021. Videre forteller han hvor verdifullt han syns det er å bli kjent med kollegaer. Han liker at selskapet har en flat struktur, som gir rom for å påvirke og ta eierskap i jobbene vu utfører. 

- Seminaret var gull verdt, sier Are.  Jeg fikk en mye større faglig opplevelse, nye bekjentskap og en god boost for årets oppdrag. At vi fikk oppdatert system for stolpekontroll var et stort pluss. 

Arild forteller at - Seminaret var veldig bra, men det var nok noe presset tidsmessig. Hyggelig å få treffe nesten alle som jobber i NordiConsult. Det var bra med skikkelig gjennomgang av reststyrkeverdi og bruk av tabeller!

Vi er innovative og jobber mot å være premissleverandør i våre fagområder

NordiConsult er et tredjeparts linjeinspeksjonsselskap som jobber mot å være premissleverandør i flere av våre fagområder. Vi er innovative og består av et faglig tungt miljø både innen forskning, teknologi, metode og arbeid ute i feltet. Som et viktig ledd av dette holder vi kurs, gjør opplæring ute i feltet og gjennomfører seminarer der vi sørger for at alle blir faglig utfordret. Seminarene er et viktig ledd i å fange opp hverdagen og situasjonene som kan oppstå ute i feltet. Vi skaper engasjement og samhold med artige workshops, og stiller sterkt med aktuelle foredrag og viktige faglige diskusjoner! Vårt mål er å være det beste uavhengige inspeksjonsselskapet innen vårt fagfelt.

Årlig seminar for NordiConsult

Hvert år gjennomfører NordiConsult et faglig seminar for samarbeidspartnere og ansatte. I år har vi tilbragt to dager på The Hub Clarion i Oslo, der vi har blitt faglig utfordret og inspirert gjennom workshops, foredrag og viktige faglige diskusjoner! NordiConsult er et tredjeparts linjeinspeksjonsselskap som jobber mot å være premissleverandør i flere av våre fagområder. Vi er innovative og består av et faglig tungt miljø både innen forskning, teknologi, metode og arbeid ute i feltet. Vårt mål er å være det beste uavhengige inspeksjonsselskapet i vårt fagfelt.

Når setter vi selskapet i beredskap?

NordiConsult arbeider absolutt over hele landet og har derfor en omfattende risikovurdering før hvert prosjekt. En naturlig del av seminaret var derfor stort fokus på HMS, miljø og sikker jobb analyse.

.

Vår samarbeidspartner Dynabyte Consulting AS ved Halvor Timen Rollag var en sentral bidragsyter med fokus på HMS og kvalitetsstyring i et systemperspektiv. Vi jobbet i workshops og opplevde stort engasjement rundt sikker jobb analyse. Daglig leder Kristian Mjølnerød holdt, i tillegg til flere spennende innlegg om fremtid og utvikling, en viktig debatt med Dynabyte Consulting om HMS og måling av risiko. Workshops bidro i å skape godt engasjement, og sørget for at vi fikk avdekket mange viktige detaljer og kartlegging fra inspektørene i feltet. Blant emnene som skapte stort engasjement var;  Når setter vi selskapet i beredskap? Hvor mange timer skal vi vente på en kollega som ikke har sjekket inn hjemme fra fjellet, når vi ikke får tak i han?

.

NordiConsult skal bli Miljøfyrtårn!

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS presenterte sitt arbeid i forbindelse med NordiConsult sin miljøpolicy, og viktig miljørettet arbeid i samsvar med søknadsprosessen til Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Kriteriene for Miljøfyrtårnsertifiseringen gir viktig verktøy til å jobbe konkret, helhetlig og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene til NordiConsult både innen indre og ytre miljø. NordiConsult har arbeidet med systemene og rutinene i lang tid for å sikre at miljøhensyn i den daglige driften, prosjektene fra start til slutt og de ansattes behov og sikkerhet ivaretas.

NordiConsult Express og datainnsamling

Rejlers AS informerte om NordiConsult Express, datainnsamling, koordinater og systemet.

.

NordiConsult Express, datainnsamling, kundetilrettelegging og markedsføring

Rejlers AS informerte om NordiConsult Express, datainnsamling, koordinater og systemet. Moi Impact Agency AS holdt foredrag om markedsføring og synlighet, og ga innføring i LinkedIn og sosiale medier. Det var fokus på vår strategi, og hvordan vi samlet kan bruke de tilgjengelig verktøyene - for å leve ut vår visjon om å ha Full Kontroll Over Hele Linja - i alle ledd og i alle fagområder.

NordiConsult Express, datainnsamling, kundetilrettelegging og markedsføring

Moi Impact Agency AS holdt foredrag om markedsføring og synlighet, og ga innføring i LinkedIn og sosiale medier.

På bildet til venstre; Jennifer Moi fra Moi Impact sammen med Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting.

Arne Myran fra Telenor Norge AS forberedte oss på den årlige Telenor-kontrollen som vi nå er rigget klare for, og hadde aktuelt og spennende innhold å dele med engasjerte inspektører fra NordiConsult. God kommunikasjon og et godt samarbeid mellom oppdragsgiver og leverandør, gir presise og gode resultater slik at man hele tiden ligger i forkant av utfordringer ute i feltet.

Kundetilrettelegging

Arne Myran fra Telenor Norge AS forberedte oss på den årlige Telenor-kontrollen.

.

Om NordiConsult

Vi er et tredjeparts inspeksjonsselskap, som kontrollerer tele- og energistolper over hele Norge. Vi gjennomfører råtekontroll og mekanisk kontroll av stolpene. Vi sjekker alle avvik, kategoriserer og graderer alle avvik. Vi kontrollerer kabelskap, gjennomfører jordplatemåling og utfører utregninger for fellesføringssøknader.

Kontakt oss

Om du har spørsmål om våre arbeidsmetoder og tjenester, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com. Vi er foretrukken leverandør innen jordplatemåling, linjeinspeksjon, råtekontroll og utregning av fellesføringssøknader. 

NordiConsult og Miljøfyrtårn

NordiConsult jobber for tiden med Miljøfyrtårn sertifisering som er et viktig ledd i å bidra til FNs Bærekraftmål. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene (SDG) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og gjelder for alle land. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de kommende årene. 

NordiConsult har i mange år jobbet med å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø og jobber for tiden med sin Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting bistår NordiConsult i sertifiseringsprosessen.

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS bistår NordiConsult AS med Miljøfyrtårnsertifisering.

Hvorfor er det viktig for et linjeinspeksjonsselskap som NordiConsult å søke om Miljøfyrtårnsertifisering?

- Det er flere grunner til at det er viktig for NordiConsult å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent system som stiller krav til bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Kriteriene som vi må følge for å bli Miljøfyrtårnsertifisert gir oss verktøy for å jobbe konkret, helhetlig, og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene våre innen både indre og ytre miljø, sier Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting.

Hun legger til at det har vært viktig for NordiConsult å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø i mange år. NordiConsult har derfor arbeidet med systemene og rutinene i lang tid for å sikre at de ivaretar miljøhensyn i dagligdriften, samt fra starten til slutten av et oppdrag, og at de ansattes behov og sikkerhet er ivaretatt under arbeidet. Med sertifiseringen får vi verifisert at driften er i samsvar med de anerkjente kravene til Miljøfyrtårn. 

- Etter at vi har blitt sertifisert må vi re-sertifiseres hvert tredje år. Dette gjør også at virksomheter som ønsker å jobbe med oss ser at vi kan møte forventingene til etikk, bærekraft og ansvarlighet. Vi ser at leverandører oftere stiller krav til hverandre om sertifisering, og at det blir mer og mer vanlig å stille krav om Miljøfyrtårnsertifisering i konkurranser. Sertifiseringen er derfor med på å skape tillit til miljøaspektet av driften vår, sier Louise Arnesen.

Hva handler miljøfyrtårn om?

- Miljøfyrtårn handler om å stille krav til næringslivet om å møte kriterier til bærekraftig drift, i tillegg til å tilby verktøy for å oppnå dette. 

Miljøfyrtårn er den mest brukte sertifiseringen i Norge for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og det er over 8000 virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøkravene kan tilpasses store og små virksomheter, og ulike bransjetyper. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. 

Det innebærer at det er arbeids- og tidsbesparende å se på Miljøfyrtårnsertifiseringen når man ønsker å prioritere miljø og bærekraft, i stedet for å sette seg inn i hver enkeltes bedrift sin ivaretakelse til miljøhensyn. Det gjelder spesielt siden ulike bransjer kan ha svært ulike hensyn som må ivaretas, og det kan være vanskelig for de en bransje å kjenne til hva som må ivaretas i en annen bransje. 

Hvordan er prosessen for NordiConsult frem til sertifisering?

- NordiConsult skal tilfredsstille både felles og bransjespesifikke kriterier for å få sertifisering. Vi undersøker nå om vi kan forbedre miljøinnsatsen vår ytterligere innen vår bransje med blikk på kriteriene. Vi går gjennom alle rutiner og praksiser i driften. Vi holder på med å utarbeide en miljøpolicy og konkrete mål som vi skal overholde, i tillegg til å gå gjennom HMS-systemet, rutinene for å utføre oppdrag, for å evt. melde og følge opp avvik, samt en gjennomgang av hvordan vår drift påvirker miljøet og hvordan vi kan forbedre dette, sier Arnesen. 

Etter sertifiseringen skal vi vedlikeholde kravene, slik at vi kan blir re-sertifisert når den tid kommer. 

Hvordan har dette sammenheng med FNs Bærekraftsmål frem til 2030?

- Bærekraftmålene oppfordrer alle til å ta miljø- og samfunnsansvar. En stor del av ansvaret må tas av næringslivet dersom målene skal oppnås. Miljøfyrtårn bygger på 8 av de 17 målene. Disse er 

- Miljøfyrtårn sikter på at bedriftene som sertifiseres skal bidra til å oppnå disse målene. 

På grunn av egenskapene ved vår drift gjelder det spesielt målene om å bidra til god helse, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig produksjon, å stoppe klimaendringene og å ta hensyn til liv på land. Dette er svært viktige mål, og vi ønsker å gjøre vårt bidrag presiserer Louise Arnesen.

Kontakt oss

Om du har spørsmål til NordiConsult om våre arbeidsmetoder og tjenester, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com Vi er foretrukken leverandør innen jordplatemåling, linjeinspeksjon, råtekontroll og utregning av fellesføringssøknader.