NordiConsult er Miljøfyrtårn

NordiConsult går nå foran og tar miljøansvar sammen med 8713 virksomheter i Norge. Miljøfyrtårn er det mest brukte miljøsertifikatet i Norge, du kan søke opp hvilke virksomheter som er sertifiserte her. Å være Miljøfyrtårnsertifisert innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere miljøbelastningen. 

Hvorfor er det viktig for NordiConsult å være Miljørfyrtårn?

- Først og fremst er det viktig for oss å ivareta de ansattes behov og sikkerhet, og ta miljøhensyn i den daglige driften. Det har i mange år vært viktig for oss å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø, sier daglig leder Kristian Mjølnerød.

- Vi er veldig stolte over å være Miljøfyrtårn! Det er viktig å fokusere på bærekraft, og for oss er det viktig å bidra til innovasjon i bransjen med vår teknologi og metode, som medfører vesentlige besparelser for nettselskaper og som har positiv effekt på ytre miljø.

På sykkel eller til fots

Måten vi jobber systematisk med miljøtiltak i vår jobbhverdag er blant annet ved bruk av fremkomstmidler slik som sykkel og fremkomst til fots ute i felt. Det minimale avfallet vi har, fraktes tilbake til kontor og lager for kildesortering. Vi sørger for nødvendig kursing og opplæring av alle ansatte og innleide konsulenter og avholder årlige HMS-seminarer. Vi støtter FNs Bærekraftmål mot 2030 ved å rette fokus på verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaforandringene.

I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og innleide ressurser. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet.

Du kan lese mer om NordiConsult, klima og miljø i vår rapport. 

Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel

For hvert år leverer vi en klima- og miljørapport som tilgjengeliggjøres ved forespørsel. I rapporten vil du finne status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en fremdriftsplan for ytterligere forbedring av våre miljøprestasjoner. 

Kontakt daglig leder Kristian Mjølnerød for tilgjengeliggjøring av rapporten: km@nordiconsult.com

Vår klima- og miljørapport

NordiConsult sertifiseres som Miljøfyrtårn

I NordiConsult har vi i mange år jobbet med å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø. Som vi har vært inne på tidligere, har vi de siste månedene jobbet med vår klima- og miljørapport. Den er nå innsendt til Miljøfyrtårn for sertifisering. Vi håper sertifiseringen foreligger i løpet av april 2022, og vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel.

Som Miljøfyrtårn-bedrift kan vi dokumentere våre miljøprestasjoner i den daglige driften. Og vi kan verifisere at driften til NordiConsult er i samsvar med kravene i Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn bygger på 8 av 17 av FNs bærekraftmål. Dette er et viktig ansvar vi som bedrift tar i forbindelse med FNs Bærekraftsmål mot 2030.

Vi har gjennomført en grundig prosess med fokus på systemene og rutinene våre sammen med Dynabyte Consulting. Målet har vært å sikre at NordiConsult ivaretar miljøhensyn i den daglige driften. I prosjektene våre å sørge for at vi ivaretar de ansattes behov og deres sikkerhet.

Vi har stilt Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting et par spørsmål i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Dynabyte Consulting har bistått NordiConsult i prosessen.

I forbindelse med at vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres, lurer vi på hvorfor Miljøfyrtårn er viktig for NordiConsult?

- Miljøfyrtårn er et anerkjent system som stiller krav til bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Kriteriene vi må følge for å bli Miljøfyrtårnsertifisert gir oss verktøy for å jobbe konkret, helhetlig og langsiktig med tiltak. Tiltakene vil forbedre miljøprestasjonene våre innen indre og ytre miljø, sier Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS.

Hun legger til at det har vært viktig for NordiConsult å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningene på indre og ytre miljø i mange år.

Som Miljøfyrtårn-bedrift kan vi dokumentere våre miljøprestasjoner i den daglige driften. Vi kan verifisere at driften til NordiConsult er i samsvar med kravene i Miljøfyrtårn.

NordiConsult / Foto: Moi Impact

Hvordan blir prosessen videre etter Miljøfyrtårnsertifiseringen?

- Etter at vi har blitt sertifisert må vi re-sertifiseres hvert tredje år. Dette gjør at virksomheter som ønsker å jobbe med oss, ser at vi kan møte forventingene til etikk, bærekraft og ansvarlighet. Vi ser at leverandører oftere stiller krav til hverandre om sertifisering. Det blir mer og mer vanlig å stille krav om Miljøfyrtårnsertifisering i konkurranser. Sertifiseringen er derfor med på å skape tillit til miljøaspektet av driften vår, sier Louise Arnesen.

Vår klima- og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel

Om du ønsker å få tilsendt vår klima og miljørapport, kan du ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com

NordiConsult og Miljøfyrtårn

NordiConsult jobber for tiden med Miljøfyrtårn sertifisering som er et viktig ledd i å bidra til FNs Bærekraftmål. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene (SDG) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og gjelder for alle land. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de kommende årene. 

NordiConsult har i mange år jobbet med å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø og jobber for tiden med sin Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av bærekraftsmålene.

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting bistår NordiConsult i sertifiseringsprosessen.

Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting AS bistår NordiConsult AS med Miljøfyrtårnsertifisering.

Hvorfor er det viktig for et linjeinspeksjonsselskap som NordiConsult å søke om Miljøfyrtårnsertifisering?

- Det er flere grunner til at det er viktig for NordiConsult å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er et anerkjent system som stiller krav til bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Kriteriene som vi må følge for å bli Miljøfyrtårnsertifisert gir oss verktøy for å jobbe konkret, helhetlig, og langsiktig med tiltak som vil forbedre miljøprestasjonene våre innen både indre og ytre miljø, sier Louise Arnesen fra Dynabyte Consulting.

Hun legger til at det har vært viktig for NordiConsult å forbedre miljøprestasjonene og redusere belastningen på indre og ytre miljø i mange år. NordiConsult har derfor arbeidet med systemene og rutinene i lang tid for å sikre at de ivaretar miljøhensyn i dagligdriften, samt fra starten til slutten av et oppdrag, og at de ansattes behov og sikkerhet er ivaretatt under arbeidet. Med sertifiseringen får vi verifisert at driften er i samsvar med de anerkjente kravene til Miljøfyrtårn. 

- Etter at vi har blitt sertifisert må vi re-sertifiseres hvert tredje år. Dette gjør også at virksomheter som ønsker å jobbe med oss ser at vi kan møte forventingene til etikk, bærekraft og ansvarlighet. Vi ser at leverandører oftere stiller krav til hverandre om sertifisering, og at det blir mer og mer vanlig å stille krav om Miljøfyrtårnsertifisering i konkurranser. Sertifiseringen er derfor med på å skape tillit til miljøaspektet av driften vår, sier Louise Arnesen.

Hva handler miljøfyrtårn om?

- Miljøfyrtårn handler om å stille krav til næringslivet om å møte kriterier til bærekraftig drift, i tillegg til å tilby verktøy for å oppnå dette. 

Miljøfyrtårn er den mest brukte sertifiseringen i Norge for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar, og det er over 8000 virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøkravene kan tilpasses store og små virksomheter, og ulike bransjetyper. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. 

Det innebærer at det er arbeids- og tidsbesparende å se på Miljøfyrtårnsertifiseringen når man ønsker å prioritere miljø og bærekraft, i stedet for å sette seg inn i hver enkeltes bedrift sin ivaretakelse til miljøhensyn. Det gjelder spesielt siden ulike bransjer kan ha svært ulike hensyn som må ivaretas, og det kan være vanskelig for de en bransje å kjenne til hva som må ivaretas i en annen bransje. 

Hvordan er prosessen for NordiConsult frem til sertifisering?

- NordiConsult skal tilfredsstille både felles og bransjespesifikke kriterier for å få sertifisering. Vi undersøker nå om vi kan forbedre miljøinnsatsen vår ytterligere innen vår bransje med blikk på kriteriene. Vi går gjennom alle rutiner og praksiser i driften. Vi holder på med å utarbeide en miljøpolicy og konkrete mål som vi skal overholde, i tillegg til å gå gjennom HMS-systemet, rutinene for å utføre oppdrag, for å evt. melde og følge opp avvik, samt en gjennomgang av hvordan vår drift påvirker miljøet og hvordan vi kan forbedre dette, sier Arnesen. 

Etter sertifiseringen skal vi vedlikeholde kravene, slik at vi kan blir re-sertifisert når den tid kommer. 

Hvordan har dette sammenheng med FNs Bærekraftsmål frem til 2030?

- Bærekraftmålene oppfordrer alle til å ta miljø- og samfunnsansvar. En stor del av ansvaret må tas av næringslivet dersom målene skal oppnås. Miljøfyrtårn bygger på 8 av de 17 målene. Disse er 

- Miljøfyrtårn sikter på at bedriftene som sertifiseres skal bidra til å oppnå disse målene. 

På grunn av egenskapene ved vår drift gjelder det spesielt målene om å bidra til god helse, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig produksjon, å stoppe klimaendringene og å ta hensyn til liv på land. Dette er svært viktige mål, og vi ønsker å gjøre vårt bidrag presiserer Louise Arnesen.

Kontakt oss

Om du har spørsmål til NordiConsult om våre arbeidsmetoder og tjenester, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Kristian Mjølnerød: km@nordiconsult.com Vi er foretrukken leverandør innen jordplatemåling, linjeinspeksjon, råtekontroll og utregning av fellesføringssøknader.